Vedtægter

 1: Foreningens navn

FBHF - Foreningen for Børn og unge med Handicap - og deres Familier.

Handicap og deres Familier.

2: Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er hvor sekretæren har adresse. Foreningens hjemsted kan flyttes derhen, hvor et sekretariat placeres.

3: Hvem tegner foreningen?

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.

4: Foreningens formål

 • FBHF er en landsdækkende forening.
 • FBHF er en forening for familier med handicappede børn uanset handicappets art, herunder også udiagnosticerede handicap.
 • FBHF anerkender at forældrerollen også består i barnets voksenalder.
 • FBHF har til formål at skabe nogle gode rammer og positive oplevelser for det handicappede barn og dets familie.
 • FBHF har til formål at rådgive og vejlede familier med handicappede børn.
 • FBHF har til formål at deltage i den handicappolitiske debat, og at blive hørt af de offentlige myndigheder i forbindelse med nye handicappolitiske tiltag og i det hele taget søge indflydelse på alle forhold, der vedrører handicappede børn.
 • FBHF har pligt til løbende, at opdatere hjemmesiden med oplysninger, som er relevante

5: Medlemskab

  1. FBHF optager som medlemmer familier, der har et handicappet barn uanset barnets alder og handicap.
  2. FBHF optager endvidere støttemedlemmer blandt alle med interesse for foreningens virke.
  3. FBHF´s bestyrelse kan bestemme at medlemskab skal være individuelt, dog sådan at en familie minimum betaler for 4 personer. Støttemedlemskaber skal altid være individuelle.
  4. Firmaer, kommuner, foreninger, skoler mm. kan endvidere optages som støttemedlemmer.

6: Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens årlige ordinære generalforsamling.

 7: Generalforsamling

Hvert år, inden udgangen af maj måned, afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes et centralt sted i Danmark.

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. I særlige tilfælde kan indkaldelse ske ved mail til hvert medlem.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 25 medlemmer af foreningen kræver det eller et bestyrelsesflertal på 3/5 stiller krav om det.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen, er alle fuldgyldige medlemmer der, senest på dagen for generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent og kan dokumentere betalingen.

Et familiemedlemskab udløser én stemme.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Alle medlemmer af foreningen er valgbare, herunder også støttemedlemmer og andre, som bestyrelse og generalforsamling anser som formålstjenlige at have i bestyrelsen.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre blot én stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.

Bestyrelsesvalg er altid skriftlig.

Der kan afgives stemmer ved fuldmagt og pr brev, forudsat at fuldmagten foreligger senest ved generalforsamlingens begyndelse. Ligeledes skal brevstemmer være kommet frem til sekretæren senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af referent.
 2. Valg af dirigent.
 3. Fremlæggelse af Formandens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
 5. Valg til bestyrelsen. (for 2 år ad gangen) Genvalg kan finde sted.
  - I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
  - I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 suppleanter. (for 1 år ad gangen) Genvalg kan finde sted.
 7. Valg af revisor og suppleant for denne. Begge vælges for ét år. Genvalg kan finde sted.
 8. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal, for at komme i betragtning, være formanden i hænde senest 1 uge før landsmødet. Desuden skal forslagsstilleren være til stede
  på mødet.
 9. Eventuelt

8: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges direkte af generalforsamlingen af dennes midte. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Som suppleanter til bestyrelsen vælges to medlemmer. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Som intern revisor vælges ét medlem og én suppleant for denne. Revisor og dennes suppleant vælges for ét år ad gangen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med valg af Formand, næstformand, og sekretær.

Intet bestyrelsesmedlem kan være lønnet medarbejder i foreningen. For så vidt et bestyrelsesmedlem søger en lønnet stilling i foreningen skal denne udtræde af bestyrelsen inden stillingen søges. Ansættelse af et tidligere bestyrelsesmedlem kan kun ske ved hjælp af en ekstern konsulent, som skal være overbevist om at personen er den bedst egnede til stillingen.

Bestyrelsen strukturerer sit arbejde ud fra en matrixmodel/ et ad hockrati, og er forpligtet til i videst muligt omfang, at involvere medlemmer i arbejdet således, at foreningen til enhver tid har de bedst egnede og mest kompetente ressourcer.

Bestyrelsen udarbejder en skriftlig forretningsorden for sit og cellernes arbejde. Denne skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen udarbejder hvert år en revideret plan for foreningens finansiering, som især tager sigte på fundraising, sponsorering og tilskud fra offentlige myndigheder.

Finansieringsplanen offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med en fortegnelse over hvilke fonde og myndigheder der er søgt og til hvilke formål.

Regnskaber og budgetter kan rekvireres af medlemmer ved henvendelser til foreningens bestyrelse.

9: Etiske grundlag

Foreningens medlemmer og i særdeleshed bestyrelse og andre valgte tillidsfolk er til enhver tid forpligtet til at udvise etisk ansvarlighed, særligt med hensyn til foreningens formål om at hjælpe familier med handicappede børn.

Bestyrelsen er forpligtet til at fremlægge et etisk charter, som godkendes af generalforsamlingen idet omfang dette ændres.

 10: Foreningens opløsning

Forslag om foreningens opløsning kan stilles af mindst 25 medlemmer eller et ¾ flertal af bestyrelsen. Et sådant forslag skal, for at få virkning, besluttes på en ordinær generalforsamling med ¾ flertal og derefter behandles på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med 4 ugers varsel, med foreningens opløsning som eneste materielle punkt. Også den ekstraordinære generalforsamling skal vedtage forslaget med ¾ flertal, for at få virkning som foreslået.

Eventuelle aktiver af økonomisk værdi herunder kontantbeholdning udloddes til et velgørende formål efter den ekstraordinære generalforsamlings valg.